Home / Tag Archives: can dien tu Phi-lip-pin

Tag Archives: can dien tu Phi-lip-pin

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABJ 80-4NM, 82 g x 0.1 mg

bbeb0a23a5-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABJ 80-4NM, 82 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABJ 80-4NM, 82 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 82 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: g, mg – ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABJ 120-4NM, 120 g x 0.1 mg

536ed67911-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABJ 120-4NM, 120 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABJ 120-4NM, 120 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 120 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABJ 220-4NM, 220 g x 0.1 mg

a9fdb12335-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABJ 220-4NM, 220 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABJ 220-4NM, 220 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 220 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABS 80-4N, 82 g x 0.1 mg

777208650c-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABS 80-4N, 82 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABS 80-4N, 82 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 82 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABJ 320-4NM, 320 g x 0.1 mg

ae38908c16-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABJ 320-4NM, 320 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABJ 320-4NM, 320 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 320 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABT 220-4M, 220 g x 0.1 mg

02c9339181-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABT 220-4M, 220 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABT 220-4M, 220 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn nội – Khả năng cân: 220 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.2 mg – Giao diện: RS232 – Chức năng GLP – Chức năng: trừ bì, đếm, tính ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABS 320-4N, 320 g x 0.1 mg

3c36a6e9c9-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABS 320-4N, 320 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABS 320-4N, 320 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 320 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABS 220-4N, 220 g x 0.1 mg

860f45cf05-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABS 220-4N, 220 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABS 220-4N, 220 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 220 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »

Analytics- Cân Phân Tích Kern ABS 120-4N, 120 g x 0.1 mg

799bd78085-300x160 Analytics-
Cân Phân Tích Kern ABS 120-4N, 120 g x 0.1 mg Cân phân tích điện tử

Cân Phân Tích Kern ABS 120-4N, 120 g x 0.1 mg Candientuohaus.com – chi tiết cân phân tích điện tử Tính năng kỹ thuật: – Cân chuẩn ngoại – Khả năng cân: 120 g – Độ đọc: 0.1 mg – Độ tuyến tính: ±0.3 mg – Chức năng: trừ bì, đếm, tính % – Đơn vị cân: ct, g, mg ...

Read More »
×
Yêu cầu báo giá sản phẩm ?
Yêu cầu
Báo Giá